ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC PORTLAND  
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KHOA HỌC MÁY TÍNH  
 
   
Trang chủ
Chương trình tiên tiến Khoa học máy tính

Một trong mười sự kiện giáo dục nổi bật của năm 2005 là việc phê duyệt đề án “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ (nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005). Với chiến lược dài 15 năm (2006 - 2020), mục tiêu của đề án là đưa giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới. Trong lộ trình của đề án được giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có một “bước đi” đầu tiên nhằm thực hiện nhiệm vụ “tiếp thu có chọn lọc và đào tạo thí điểm một số chương trình và giáo trình tiên tiến hiện đại đang giảng dạy ở các trường Đại học nước ngoài phù hợp yêu cầu phát triển của Việt Nam”...
 


Trang chủ
Chương trình tiên tiến Khoa học máy tính

Một trong mười sự kiện giáo dục nổi bật của năm 2005 là việc phê duyệt đề án “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ (nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005). Với chiến lược dài 15 năm (2006 - 2020), mục tiêu của đề án là đưa giáo dục đại học Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới. Trong lộ trình của đề án được giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có một “bước đi” đầu tiên nhằm thực hiện nhiệm vụ “tiếp thu có chọn lọc và đào tạo thí điểm một số chương trình và giáo trình tiên tiến hiện đại đang giảng dạy ở các trường Đại học nước ngoài phù hợp yêu cầu phát triển của Việt Nam”...
 


 TUYỂN SINH
 TÀI LIỆU
 THÔNG TIN LIÊN HỆ

E-mail*: info(at)apcs.vn
Điện thoại: ( +84-8) 62 88 44 99 / (+84-8) 7308 98 99 – ext: 4004
Hotline: 09 3773 4004

Gửi thư về:
Văn phòng các chương trình đào tạo đặc biệt
Phòng APCS403, Lầu 4, Tòa nhà I
Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
----
*Thay (at) bằng @ trong địa chỉ email

E-mail*: info(at)apcs.vn
Điện thoại: ( +84-8) 62 88 44 99 / (+84-8) 7308 98 99 – ext: 4004
Hotline: 09 3773 4004

Gửi thư về:
Văn phòng các chương trình đào tạo đặc biệt
Phòng APCS403, Lầu 4, Tòa nhà I
Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên TP.HCM
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP.HCM
----
*Thay (at) bằng @ trong địa chỉ email

  Trang chủ      Liên hệ      Đăng nhập        
Copyright 2007-2016 by APCS-HCMUS